1

عنوان : Venom

فروش آخر هفته : : 80255756 دلار

فروش کلی : 116000000 دلار

2

عنوان : A Star Is Born

فروش آخر هفته : : 42908051 دلار

فروش کلی : 36000000 دلار

3

عنوان : First Man

فروش آخر هفته : : 16006065 دلار

فروش کلی : 70000000 دلار

4

عنوان : Goosebumps 2: Haunted Halloween

فروش آخر هفته : دلار

فروش کلی : 0 دلار

5

عنوان : Smallfoot

فروش آخر هفته : : 23045635 دلار

فروش کلی : 0 دلار

6

عنوان : Night School

فروش آخر هفته : : 27257615 دلار

فروش کلی : 29000000 دلار

7

عنوان : Bad Times at the El Royale

فروش آخر هفته : : 7132647 دلار

فروش کلی : 0 دلار

8

عنوان : The House with a Clock in Its Walls

فروش آخر هفته : : 26608020 دلار

فروش کلی : 42000000 دلار

9

عنوان : The Hate U Give

فروش آخر هفته : : 512035 دلار

فروش کلی : 0 دلار

10

عنوان : The Nun

فروش آخر هفته : : 53807379 دلار

فروش کلی : 22000000 دلار